באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו: בקורת על ועדת המכרזים

מגידו: בקורת על ועדת המכרזים

בקורת קשה של מבקר המדינה על התנהלות ועדת המכרזים של המועצה האזורית מגידו. דוברת המועצה: “הליקויים שצוינו בדו”ח מבקר המדינה ואשר היו טעונים תיקון, רובם ככולם, תוקנו”.

דו”ח מבקר המדינה על השלטון המקומי שפורסם בשבוע שעבר כולל בתוכו בקורת קשה על פעילות ועדת המכרזים במועצה האזורית מגידו. על פי ממצאי הבקורת לא ניהלה המועצה ספר ספקים שקיומו הוא תנאי להתקשרות באמצעות מכרז זוטא, ולא הית ערוכה להתקשרות עם נותני שירות באופן זה, כתוצאה מכך כמובן שגם לא היו כללים להוספת נותן שרות לספר הספקים ולגריעתו ממנו. כמו כן, לא מסרה הועדה דיווחים למועצת הרשות ולמבקר כנדרש בחקיקה. ועדת המכרזים מתעדת את עבודתה באופן לקוי וחסר. בנוסף, הועדה אינה מפקחת על קיום ההנחיות החוקיות בדבר מספר נותני השירות שהרשות המקומית מחויבת לפנות אליהם לפי שווי השירות הנדרש. על פי הדו”ח, העסיקה המועצה  נותני שירות ללא מכרז. מכרזים פוצלו וכך נמסרה עבודה בסכום המחייב מכרז זוטא, בדרך של קבלת הצעות מחיר בלבד.

מבקר המדינה
המועצה האזורית מגידו. צילום: רונן צומר.

בביקורת נמצא גם כי חלק מהקבלנים שאליהם פונה מחלקת ההנדסה לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות קבלניות אינם עומדים בתנאי הסף שהוגדרו במכרז. כך למשל, ביוני 2010 קיימה המועצה מכרז זוטא לביצוע שיפוצי קיץ במוסדות חינוך, ובו נדרש מהקבלנים להיות בעלי סיווג מסוים אך נמצא כי ההצעה הזולה ביותר הייתה של קבלן שסיווגו לא היה מתאים, ולפיכך נפסלה הצעתו.

עוד נמצא, כי גם במכרז זוטא לביצוע החלפת גגות אזבסט בבית הספר מגידו, שלצורך ביצועה נדרש הקבלן להיות בעל אישור של המשרד להגנת הסביבה, פנתה המועצה לקבלן שלא היה ברשותו האישור המתאים. גם הצעתו של קבלן זה נפסלה על הסף בוועדת המכרזים.

במכרז זוטא למעלון עבור בית הספר פלגים ובמכרז זוטא לכבישים ומדרכות בקיבוץ רמות מנשה, נמצא כי המועצה פנתה לארבעה נותני שירות בלבד כדי לקבל הצעות, אף שצו המועצות האזוריות חייב אותה לפנות לשישה נותני שירות. המועצה טענה בתשובתה למבקר כי ישנן רק ארבע חברות המסוגלות לספק את המעלון ולכן פנתה רק אליהן ואילו בנושא הכביש היא קבלה את הערת המבקר.

המבקר גם העיר על העסקת קבלן לביצוע עבודות חשמל שוטפות בהיקף של כ-100,000 ₪ לשנה, ללא מכרז ובלי שהמועצה חתמה על חוזה עמו. עוד נמצא כי המועצה העסיקה קבלן בפרויקט לשיפוץ בית הספר לחיילות הנמצא בתחום שיפוטה ללא מכרז. בתשובתה מסרה המועצה כי בעקבות הביקורת הפסיקה את עבודת קבלן החשמל. היא הוסיפה כי העסקת הקבלן לשיפוץ בית הספר לחיילות ללא מכרז זוטא נבעה מטעות של מחלקת ההנדסה בחישוב תקרת הפטור ממכרז.

בעקבות הבקורת הודיעה המועצה האזורית מגידו למבקר המדינה כי היא הכינה ספר ספקים וכי קבעה קריטריונים להכנסה והוצאת נותני שירות. בתגובה לכתבה נמסר מהמועצה: “הליקויים שצוינו בדו”ח מבקר המדינה ואשר היו טעונים תיקון, רובם ככולם, תוקנו. המועצה ערכה  ספר ספקים לצורך קיומם של מכרזי זוטא, אשר פורסם בעיתונות כבר ביום 22.2.13 וכן מפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

לעניין דיווח ועדת המכרזים למועצה ולמבקר הרשות, הרי שכל המכרזים שפורסמו, כלולים בתקציב המועצה ובתב”רים ומכאן, שכל ההתקשרויות שנעשו על פיהם דווחו ואושרו על ידי המועצה. ועדת המכרזים הונחתה להעביר למועצה ולמבקר, אחת לשנה את רשימת המכרזים שפורסמו וכך פועלת כיום.

באשר לתיעוד דיוני ועדת המכרזים, המדובר במכרז בו הוגשה הצעה יחידה, אשר לאור נסיבות העניין והדחיפות שבביצוע העבודה, הוחלט לקבלה. יתרה מכך, בפסיקה נקבע זה מכבר כי מקום שהוגשה הצעה יחידה, ברירת המחדל הינה לקבלה ולא ההיפך.

לעניין קיום ההנחיות בדבר מספר נותני שירות שהמועצה מחויבת לפנות אליהם, יודגש כי למכרז הספציפי הוגשו הצעותיהם של 4 מציעים אשר היו היחידים המסוגלים לבצע את העבודה נשוא המכרז ובסופו של דבר הוחלט שלא לקבל אף אחת מהן, נוכח העלויות הגבוהות.

באשר להעסקת נותני שירות בלא מכרז, יצוין כי המועצה התקשרה עם קבלן לביצוע עבודות חשמל שוטפות לאורך השנה ומיד עם היוודע כי סכום העבודות חורג מהסכום הפטור ממכרז, הפסיקה המועצה את ההתקשרות”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter